اصمعی گفت : شنيدم ، كه باديه نشينی می گفت : پروردگارا! مادرم را ببخش ! گفتم : از چه پدرت را نگويی . گفت : پدرم حيله ای داند تا خويش ‍ را برهاند. مادرم زنی ضعيف است .