در كتاب ((ورام )) از وصايای پيامبر (ص ) به ابوذر آمده است كه : ای اباذر! نماز در اين مسجد برابر است با هزار نماز در ديگر مساجد – جز مسجد الحرام – و نماز در مسجدالحرام ، برابرست با صدهزار نماز و برتر از همه اين ها، نمازيست كه آدمی ، در خانه خود بگزارد. جايی كه جز خدای – عزيز و بزرگ – كسی او را نبيند واز آن ، به خدا اميد دارد.
کشکول شیخ بهایی