در كتاب ((ورام )) روايت شده است كه : اميرالمؤمنين (ع ) هيزم می شكست و آب می آورد و خانه می روفت و فاطمه (ع ) آرد می كرد و خمير می كرد و نان می پخت .
کشکول شیخ بهایی