در تاريخ حكمای شهرزوری آمده است كه : كشتی يی به دريا شكست و مردی از آن ، به جزيره ای افتاد. بر زمين ، شكلی هندسی كشيد. برخی از مردم جزيره ديدند، و او را به نزد پادشاه بردند. پادشاه ، او را گرامی داشت . و نعمت بخشيد و به ديگر نقاط كشور نوشت كه : ای مردم ! هنر بياموزيد! كه اگر كشتی شما در دريا بشكند نيز با شماست .
کشول شیخ بهایی