آن كه بر تو دگرگون شود، بر او دگرگون مشو!
با ستمگر همنشينی مكن ! اگر دوست گرامی تو باشد.
نيكی تو بر دوستت آنست كه در مجالس او را احترام كنی .
آسان ترين تجارت ، خريدن است و دشوارترين آن ، فروختن .
نيازمند، نادانست . زيرا گمان می كند، كه حاجت روا نخواهد شد، و غمگين می شود
دل را چون غم فرا گيرد، اراده ندارد.
اندوهناكی ، دشمن فهم است و اين دو در يك معدن گرد نيايند.
چاره همسايه بد و دوست بد، آنست كه فرزندانشان را گرامی بداری ، تا از بدی پدرانشان ايمن باشی .
آن را كه به اميدی نزد تو آيد، رد مكن ! چنان كه تو نيز چون به اميدی روی ، دوست نداری كه محروم شوی .
آن كه ستمگر را ياری كند، خدا او را خوار می كند.
کشکول شیخ بهایی