امام باقر عليه‏ السلام فرمود: خلقت پروردگار غالب و سلطنت پروردگار زبر دست و شكوه پروردگار ظاهر و نور پروردگار مسلط و دليل پروردگار صادق و اعترافی كه از زبان بندگان گذرد و آنچه پيغمبران آورده‏ اند و آنچه بر بندگان نازل شده، كافی است كه بر خردمندان راهنمای پروردگار باشد.
اصول کافی جلد 1 باب حادث بودن جهان و اثبات پدید آورنده آن روایت 6