امام باقر (ع) فرمود:
موسی بن عمران عرضكرد پروردگارا رضا بقضاوتت دهيم سالمندان را ميميرانی و خردسالان را ميگذاری ، خدای جل جلاله فرمود ای موسی نپسندی كه من خود روزی ده و كفيل آنها باشم و عرضكرد چرا پروردگارا تو چه خوب وكيل و كفيلی باشی