از سخنان بزرگان :
آن كه رغبتش بر توست ، ياری تو بر او واجب آيد.
آن كه بهره ثروتش را از خود دريغ دارد، آن را در اختيار داماداش می گذارد.
بخشش ، دشمنان را دوست می كند و بخل ، بغض فرزندان را بر می انگيزد.
کشکول شیخ بهایی