از ديوان منسوب به امام علی (ع ):
دو حال وجود دارد: سختی و آسايش . و نعمت و رنج همواره بر يكديگر مباهات می كنند. اگر روزگار، جوانمرد اديب ماهر را خيانت كند، او خيانت نمی ورزد. اگر رنجی به من برسد، همانند سنگ سخت ، بردبار می مانم . چه ، دانم كه نعمت و محنت هيچيك پايدار نمی مانند.
کشکول شیخ بهایی