گفته اند: ((هوی )) و ((شهوت )) با آن كه در علت معلول و اتحاد در دلالت و مدلول ، يكی اند. در عين حال ، متفاوت اند. چه ((هوی )) ويژه رای ها و اعتقادهاست و ((شهوت )) به درك لذت ها اختصاص دارد. و ((شهوت )) از پی آمدهای ((هوی )) است و شهوت ، خاص تر است و ((هوی )) گمراه تر و آن ، عام ترست .
کشکول شیخ بهایی