با پيروی از پيامبران و اوليای گذشته و نيكان ، انسان در می يابد، كه هيچيك از آنان ، در طول عمر، از گرفتاريهای پياپی، بر كنار نبوده اند. و در اين مورد، خويش را در رديف آنان میگذارد و تو را به مرتبه ای آگاه میكند، كه بالاترين مراتب است .
حسين بن علی(ع ) را پرسيدند: چه كسی به ارزش ، برترين مردم است ؟ گفت : آن كه نينديشد كه دنيا در دست كيست .
يكی از بزرگان گفته است : اين مرگ ، نعمت هر صاحب نعمتی را تيره میدارد. پس ، نعمتی طلب كنيد! كه مرگی با خود نداشته باشد.
امام حسن (ع ) فرمود: مرگ ، دنيا را رسوا ساخت . كه نگذاشت هيچ خردمندی به شادكامی روزگار بگذارند.