حسن بصری را گفتند: دنيا را چگونه می بينی ؟ گفت : انتظار گرفتاری ها، مرا از توقع به آسايش باز داشته است .
**************
از سخنان حسن بصری : ای فرزند آدم ! تو در اسارت دنيايی . به خوشی هايی راضی شده ای كه در گذر است . و به نعمت هايی كه ناپايدارست . و به سلطنتی كه ماندنی نيست . پيوسته خويش را وبال گرد می آوری و برای ديگران به جمع مال می پردازی . چون بميری ، و بال را به گور خويش می بری و مال را به خاندان خود رها می كنی .