يكی از ياران اسكندر گفت : شبی اسكندر، يارانش را خواند، تا ستارگان را به آنان نشان دهد. و خواص و مسير هر يك را بگويد. آنان را به باغی برد و در حين راه رفتن با دست ، به ستارگان اشاره می كرد. كه بناگاه در چاهی فرو افتاد. و گفت : آن كه به دانش بالای سر بپردازد، از زير پای خويش ‍ غافل می ماند.
کشکول شیخ بهایی