ديو جانس ديد كه زنی را سيل می برد و او به ياران خويش گفت : اينجاست كه ضرب المثلی صدق می كند كه می گويد: بگذار شری را شر ديگری بشويد. و نيز ديد كه زنی آتش حمل می كند و گفت : حاملی بدتر از محمول !
****************
ديو جانس ، زنی را ديد كه آرايش كرده ، از خانه بيرون می آمد. و گفت : آمده است تا ديگران بينندش ، نه او ديگران را بيند. و نيز دختری را ديد كه نوشتن می آموخت و گفت : اين زهری است كه زهر می نوشاند.
کشکول شیخ بهایی