يحيی معاذ رازی در مناجات خويش گفت : پروردگارا! با همه گناهكاريم ، دور نيست ، كه اميد من به بخشش تو، بر درستی عملم غالب آيد. چه ، در كارهايم به بی ريائی خويش اعتماد داشته ام . و چگونه نترسم ؟ كه به تباهی شناخته شده ام و در گناهان خويش همواره به عفو تو تكيه كرده ام و چگونه نبخشی ؟ كه به بخشش موصوفی .
با كندن ريشه بدی ها از سينه خويش ، ريشه بدی ها را از سينه ديگران بكن !
کشکول شیخ بهایی