باديه نشينی را گفتند: فرداى قيامت پروردگار، به حسابت رسيدگی مى كند. گفت : ای فلان ! مرا شاد كردی . زيرا چون كريم به حساب رسيدگی كند، بخشندگی كند