امام صادق عليه السلام فرمود: كسيكه با قرآن و سنت محمد (ص) مخالفت كند كافر است.
توضيح: كلمه (((سنت))) در معانی بسياری بكار ميرود مانند 1- طريقه موافق دين در مقابل بدعت 2- مستحب مقابل واجب 3- حديث و خبريكه از پيغمبر (ص) رسيده است 4- روش عملی پيغمبر (ص). و اينجا دو معنی اخير مناسب است .
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 6
*******************************************************
امام چهارم عليه السلام فرمود: شريفترين اعمال نزد خدا عمل به سنت است اگر چه كم باشد.
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 7
*******************************************************
ابان بن تغلب گويد: از امام باقر عليه السلام مسأله‏ ای پرسيده شد و حضرت پاسخ فرمود، مرد سائل گفت: فقها چنين نگويند: فرمود: وای بر تو! تو هرگز فقيهی ديده‏ ای؟! فقيه حقيقی، زاهد در دنيا، مشتاق آخرت، چنگ زننده به سنت پيغمبر (ص) است.
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 8
*******************************************************

رسول خدا (ص) فرمود: هيچ گفتاری جز با كردار ارزش ندارد و هيچ گفتار و كرداری جز با نيت ارزش ندارد هيچ گفتار و كردار و نيتی جز با موافقت سنت ارزش ندارد.
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 9
*******************************************************
امام باقر عليه السلام فرمود: هر كسی را جوشش و آرامشی است، آنكه آرامشش به سوی سنت باشد رهبری شده و و آنكه آرامشش بسوی بدعت باشد گمراه گشته.

شرح :
هر كسی برای اخذ دين درست و روش عملی خويش ابتدا در تكاپو و تلاش و جوشش است به هر دری سری ميزند و از هر كسی چيزی می‏شنود تا بالاخره روش ثابتی برای خود اخذ می‏كند و دلش آرامش و سكون می‏يابد، كسی كه نتيجه تلاش و جوشش اخذ سنت و روش پيغمبر باشد و در آنجا آرامش دل يابد هدايت يافته است و آن كه حاصل تكاپويش اتخاذ روش بدعت باشد گمراه است و ممكن است مراد به جوشش زمان جوانی و نشاط شباب و مراد به آرامش هنگام پيری و فرتوتی باشد.
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 10
*******************************************************
امام باقر عليه السلام فرمود: هر كه از سنت تجاوز كند بايد به سنت برگردد.

اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 11
*******************************************************
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: سنت دو گونه است: سنتی است در واجب كه عمل به آن هدايت و تركش گمراهی است، و سنتی است در غير واجب كه عمل به آن فضيلت است و ترك آن غير گناه.

توضيح: دو معنی اخيری كه برای (((سنت))) در حديث ششم گفته شد در اينجا مناسب است زيرا كه سخن پيغمبر (ص) گاهی امر به عمل واجب است و گاهی امر به عمل مستحب و همچنين عمل خود آن حضرت گاهی انجام عمل واجبی است و گاهی انجام عمل مستحب.
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 12