رسول خدا (ص) فرمود: برای هر امر حقی و حقيقی موجود است (كه به سوی آن حق رهبری می‏كند) و بر سر هر امر درستی نوری موجود است، پس آنچه موافق قرآن است اخذ كنيد و آنچه مخالف قرآن است ترك نمائيد (زيرا قرآن نور است و حقيقت كه مردم را به حق و صواب دلالت كند)
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 1
******************************************
ابن ابی يعفور گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم درباره اختلاف حديث كه آنرا روايت كند كسی كه به او اعتماد داريم و كسی كه به او اعتماد نداريم (و در مضمون مختلف باشند) فرمود: چون حديثی به شما رسيد و از قرآن يا قول پيغمبر (ص) گواهی بر آن يافتيد اخذش كنيد و گرنه برای آورنده‏ اش سزاوارتر است. (شما نپذيريد و به كسی كه نقل می‏كند برگردانيد).
)
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 2
******************************************
امام صادق عليه السلام فرمود: هر موضوعی بايد به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حديثی كه موافق قرآن نباشد دروغيست خوش‏ نما.
)
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 3
******************************************
پيغمبر (ص) در منی سخنرانی كرده فرمود: ای مردم آنچه از جانب من به شما رسيد و موافق قرآن بود آنرا من گفته‏ ام و آنچه به شما رسيد و مخالف قرآن بود من آنرا نگفته‏ ام.

)
اصول کافی جلد 1 باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن روایت 5
******************************************