كسی گفت : اباميسره عابد را ديدم كه از فرط عبادت ، دنده هايش ‍ بيرون زده بود. او را گفتم : – خدا رحمت همه گير خود را شامل تو گرداناد! – خشمناك شده و گفت : مگر نشانه ای نوميدی ديده ای ؟ كه ان رحمة الله قريب من المحسنين ** و به خدا! كه سخن او مرا گرياند. عاقل را سزوار است كه به احوال پيامبران و ابدال و اولياء و جهد آنان در طاعات و صرف عمرشان در عبادات كه شبانروز سستی نمی پذيرد، بنگرد. آيا آنان را به خدا گمان نيكو نيست ؟ چرا! به خدا! كه آنان به گسترش رحمت خداوندی آگاهند و نسبت به بخشش او گمان نيكو دارند. اما، بدان ! كه آن بی جهد و كوشش ، آرزوی محض و غرور است . پس ، در عبادت و طاعت بكوشيد تا اميد به رحمت او شما را حاصل شود كه نيكوترين بضاعت است .
کشکول شیخ بهایی
_______________________
** سوره اعراف آیه 56
إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
كه رحمت‏ خدا به نيكوكاران نزديك است