عارفی گفت : آن كه حرام ، يا ((شبهه ناك )) خورد، از درگاه حق رانده است . مگر نمی بينی كه(جنب) از ورود به خانه او ممنوع است و آن كه وضو ندارد، از دست زدن به كتاب حق منع شده است . با آن كه جنابت و بی وضويی ، دو اثر مباح اند. پس ، آن كه به حرام ، و نجاست شهوات آلوده شده است ، چگونه خواهد بود؟ كه به ناچار از ساخت قرب حق مطرودست و از ساحت كبريايی او محروم و حق ورود به حرم او را ندارد.
کشکول شیخ بهایی