اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: عقل پرده‏ ايست پوشاننده محبت. و فضل جمالى است هويدا پس نادرستيهاى اخلاقت را به فضلت بپوشان و با عقلت هوست را بكش تا دوستى مردم برايت سالم ماند و محبت تو بر آنها آشكار گردد.

شرح :
خواهش هاى نفسانى انسان هميشه او را تهييج و به ستم و كار زشت تحريك می ‏كنند ولى انسان عاقل به وسيله عقلش شهوت را خاموش می كند و روى آنها پرده می ‏اندازد تا از طرف آن آزارى به مردم نرسد و به راستى و حقيقت مردم را دوست داشته باشد و نيز عاقل اگر بعضى از صفات نيك را ندارد يا ناقص دارد به سبب نيكى و احسانى كه به مردم می كند جلوه‏اى پيدا می كند و محبت آنها را نسبت به خود جلب می نمايد.
اصول کافی جلد 1 کتاب عقل وجهل روایت 13