يكی از بزرگان گفته است : از نشانه هايی كه پروردگار ازبنده ای روی بر تافته است ، آنست كه او را به كارهايی مشغول سازد كه نه دنياش را مفيد افتد و نه دينش را.
***********
حكيمی فرزندان را گفت : ای فرزندان ! با هيچ كس دشمنی مكنيد! حتی اگر از او گمان زيان ديدن داشته باشيد و از دوستی هيچ كس نپرهيزيد! حتی اگر گمان كنيد كه به شما سودی نرساند. زيرا، ندانيد كه چه هنگام بايد از دشمنی دشمن ترسيد و چه وقت به دوستی دوست اميد داشت .
کشکول شیخ بهایی