اشعب طماع را گفتند: بدين سن و سال رسيدی و حديثی ازبر نداری . گفت : چرا به خدا! هيچ كس همچون من ، از ((عكرمه )) نشنيده است . گفتندش : بگوی ! گفت : از عكرمه شنيدم كه از ابن عباس روايت كرد، كه رسول خدا گفت : دو صفت است كه در كسی جز مؤمن ديده نشود. يكی از آن دو را عكرمه فراموش كرد و ديگری را من از ياد بردم .