امام صادق (عليه السلام ) فرمود: اميرمؤ منان (عليه السلام ) در مدينه خطبه ای ايراد فرمود و پس از اينكه خدای را ستايش و ثنا كرد و بر پيغمبر و آلش درود فرستاد سپس فرمود:
اما بعد به راستی خدای تبارك و تعالی نشكسته پشت سركشان و زورگويان روزگار را جز پس از مهلت دادن و آسايش آنها، و استخوان شكسته هيچ ملتی را بهم پيوند نكرده جز بعد از فشار و سختی و بلاء، ای مردم در كمتر از آنچه با آن روبرو شده ايد از سختی و از آنچه پشت سر گذارده ايد از مشكلات عبرت گيری و پندآموزی بود، نه هر كه دل دارد خردمند است ، و نه هر كه گوش دارد شنوا است ، و نه هر كه چشم دارد بينا است .
ای بندگان خدا در آنچه برای شما حائز اهميت است خوب نظر و تامل كنيد، سپس بنگريد به ميدانهای (تاخت وتاز) كسانی كه خداوند روی علم و دانش خود از آنان انتقام گرفت ، آنانكه به روش فرعونيان زيستند، دارای باغها و چشمه ها بودند و كشتزارها و مقام ارجمندی داشتند، سپس بنگريد به وضعی كه خداوند كارشان را بدان پايان داد پس از آن خرمی و شادی و امر و نهی (كه داشتند) و هر كه از شما كه شكيبا باشد سرانجامش بهشت است ، و به خدا سوگند كه در آن جاويدانند و سرانجام كارها بدست خدا است .