امام صادق (ع) فرمود كه بايد برای برادر مسلمان خود بخواهد آنچه از برای عزيزترين اهل خود می خواهد، نخواهد از برای او آنچه از برای عزيزترين اهل خود نميخواهد، دوستی او را خالص گرداند از شوائب به آنكه در شادی او شاد باشد و در اندوه او اندوهگين باشد، اگر تواند سعی كند كه غم او را زايل گرداند و الا دعا كند كه خدا اندوهش را بردارد.
*******************************
در حديث ديگرمنقول است كه : شخصی به خدمت آن حضرت آمد از او پرسيد كه برادران خود را بچه حال گذاشتی ، گفت برنيكو حالی گذاشتم ايشان را، فرمود كه توانگران ابشان چگونه باحوال فقيران می رسند، گفت كمتر، فرمود توانگران چقدر به ديدن فقيران می روند، گفت كم ، فرمود كه توانگران چه مقدر احسان به فقيران می كنند گفت چيزی چند ميفرمائی كه در پيش ما اينها نمي باشند، فرمود كه پس چگونه ايشان دعوی تشيع ميكنند.
**************************
در حديث ديگر فرمود كه برادران و نيكوكاران باشيد و از برای خدا با يكديگر دوستی كنيد، به ديدن يكديگر برويد و با يكديگر بنشينيد، و دين ما و احاديث ما را ياد كنيد.
**************************
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه : واجبست از برای مؤ من بر مؤ من كه هفتاد كبيره او را بپوشاند.
**************************
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : واجبست از برای مؤ من بر مؤ من كه خيرخواه او باشد در حضور وغيبت .
در حديث ديگر فرمود كه بر شما باد به خير خواهی خلايق كه هيچ عمل نزد خدا بهتر از اين نيست .
حلیه المتقین