به سند حسن از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه : دوست دار برادر مسلمان خود را و بخواه از برای او آنچه از برای خود می خواهی ، مخواه از برای او آنچه از برای خود نمی خواهی ، چون محتاج شوی از او سؤ ال كن و هرگاه او از تو سؤ ال كند به او عطا كن ، نيكی را از او ذخيره مكن تا او هم از تو ذخيره نكند، ياور او باش تا او نيز ياور تو باشد، اگر غايب شود حرمت او را غايبانه نگهدار، چون بيايد بديدنش برو و او را گرامی بدار بدرستيكه او از تست و تواز اوئی ، اگر با تو در مقام عتاب باشد از او جدا مشو تا كينه را از سينه او بدر كنی ، اگر نعمتی باو برسد خدا را شكر كن و اگر بلائی او را پيش آيد ياور او باش ، با او مهربانی را زياده كن .

حلیه المتقین
***************************
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : مسلمان را بر برادر مسلمان شش حق است ، هرگاه كه به او رسد به او سلام كند، هرگاه كه بيمار شود به عيادت او برود، هرگاه كه عطسه كند او را دعا كند، چون بميرد بر او نماز كند، هرگاه كه او را بضيافت بطلبد قبول كند، از برای او دوست دارد آنچه از برای خود دوست دارد، از برای او دشمن دارد آنچه از برای خود دشمن ميدارد.
حلیه المتقین
***************************
به سندهای معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : هر كه صبح كند واهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد او مسلمان نيست ، كسی بشنود كه كسی فرياد ميكند كه ای مسلمانان بفرياد من برسيد و ياری او نكند او مسلمان نيست ، فرمود كه محبوبترين مردم كسی است كه نفعش بمردم بيشتر می رسد، فرمود كه هر كه از گروهی ازمسلمانان ضرر آبی يا آتشی را دفع كند بهشت اورا واجب شود.
حلیه المتقین
***************************
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حق مؤ من بر مؤ من آن ست كه او را بدل دوست دارد، مال خود را از دريغ ندارد، اگر به سفری رود به احوال اهل او بپردازد، اگر كسی بر او ظلم كند او را ياری نمايد، اگر عطائی به مسلمانان دهند و او غايب باشد بهره او را برای او بگيرد، چون بميرد به زيارت قبر او برود، بر او ظلم نكند و او را فريب ندهد و با او خيانت نكند، برروی او اف نگويد، اگر اف بگويد دوستی از ميان ايشان برطرف ميشود، اگر بگويد تو دشمن منی يكی از ايشان كافر باشند، زيرا كه اگر دروغ گفته باشد خود كافر است و اگر راست گفته آن ديگری كافر است ، يعنی صاحب كبيره است و چون او را به تهمتی متهم سازد ايمان در دلش بگذارد چنانچه نمك در آب می گدازد.
حلیه المتقین