به سند امام صادق از امير المؤمنين (ع) فرمود:
چون خدای تبارك و تعالی خواست روح ابراهيم را بگيرد ملك الموت را فرو فرستاد گفت ای ابراهيم درود بر تو او جواب داد و فرمود برای دعوت آمدی يا برای مرگ گفت برای مرگ و بايد اجابت كنی ، ابراهيم گفت ديدی دوستی كه دوست خود را بميراند؟ ملك الموت برگشت و برابر خدای جل جلاله ايستاد و عرضكرد معبودا شنيدی خليل تو ابراهيم چه گفت ، خطاب رسيد برو و به او بگو دوستی را ديدی كه ملاقات دوست را بد دارد براستی هر دوستی خواهان ملاقات دوست است .