حكيمی گفت : دنيا سرای رنج هاست : آن كه در طلب دنيا شتاب ورزد، خويشتن به رنج افكنده است و آن كه درنگ كند، ياران خويش را.
*************
حكيمی گفت : آن كه تو را برای كاری دوست دارد، با انجام آن ، رهايت كند.
*************
نيز از سخنان حكيمان است : مجلس خاصان انس دارد، نه محفل پر جمعيت .
*************
و نيز از سخنان بزرگان است : از دوستان انصاف طلبيدن ، انصاف نيست .
*************
شاعری گفته است : ای دوستدار دنيا! دنيا از روبرو ترا فريفته است ، و چون رو بگرداند، ترا پشيمان سازد.