در ((شرح شهاب )) از ((راوندی )) نقل شده است كه : در اخبار آمده است از دميدن صبح ، تا طلوع خورشيد، خواب ، ناپسند است . چه ، آن ، وقت تقسيم روزيست .