حكيمی گفته است : اگر جويای عزتی ، آن را در اطاعت بجوی ! و اگر بی نيازی خواهی ، از قناعت بخواه ! آن كه خدای را اطاعت كند، پيروزيش ‍ افزون شود و آن كه قناعت پيشه كند، فقر از او دور شود.