بر بازوبند قابوس و شمگير به خط او نوشته بود: اگر بيوفايی ، سرشت آدميان است ، پس ، به هر كس اعتماد داشتن عجز است و اگر مرگ به ناچار خواهد آمد، تكيه كردن به دنيا نادانی ست و اگر تقدير حتمی است ، پس ، دورانديشی بيهوده است .