انوشيروان ، بزرگمهر را گفت : چه چيز برای انسان نيكوترست ؟ گفت : خردی كه با آن زندگی كند. گفت : اگر نبود؟ گفت : دوستانی كه او را به كارهای شايسته وا دارند. گفت : اگر نبود؟ گفت : مالی كه با آن ، محبت مردم را به خود جلب كند. گفت : اگر نبود؟ گفت : لالی يی كه با آن ، خاموشی گزيند. گفت : اگر نبود؟ گفت : مرگی كه زود او را ببرد.
*******************
حكيمی فرزند را گفت : ای پسركم ! بگذار! دينت برتر از عقلت باشد و كردارت برتر از گفتارت و ارزشت بيش از جامه ات .
**********************
حكيمی گفت : كارنامه اعمالتان را با بهترين كارها مجلد سازيد!
************************
ديگری گفته است : در اين روزها كه همچون پرندگان در پروازند، برای آخرت خويش كار كنيد!
کشکول شیخ بهاییی