يحی معاذ (رازی ) گفت : طاعت ، گنجينه ای از گنجينه های خداست ، كه كليد آن ، دعاست و زبانه های كليد، لقمه حلال .