امام صادق (ع) فرمود كه اعتماد بسيار بر برادر و دوست خود مكن كه رازهای خود را باو بسپاری كه در وقتيكه او از تو بر گردد چاره نتوانی كرد.
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه : محبت بيست ساله خويشاونديست و علم اهلش را با يكديگر بيشتر جمع ميكند و ربط ميدهد از پدران و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون دوستی داشته باشی و حكومتی بهم رساند و ده يك از آنچه بيشتر با تو دوستی ميكرد بكند دوست بدی نيست از برای تو.
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : دوستی با دوستان خود هموار مكن و خود را پرمده بايشان بلكه روزی دشمن تو شوند، دشمنی را با دشمنان خود هموار بكن شايد كه روزی دوست تو شوند.
از حضرت امام موسی عليه السلام منقول است كه : بهترين عيش دنيا فراخی خانه وبسياری دوستانست ، و حضرت لقمان عليه السلام پسر خود را گفت كه با صد كس مصاحبت بكن و با يك كس دشمنی مكن و راضی باش كه غلام نيكان باشی و راضی مشو كه فرزند بدان باشی .
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : پنج چيز است كه درهر كه نباشد زندگی بر او گوارا نيست ، صحت بدن و امنيت و توانگری و قناعت و مونس موافق .
در حديث ديگر فرمود هر كه را پند دهنده از دلش و زجر كننده ازنفسش و مصاحبی كه او را براه خير بدارد، نباشد شيطان بر گردنش سوار ميشود.
در حديث ديگر فرمود كه قطع آشنائی از دوستان پدر خود مكن كه روشنی احوالت بتاريكی مبدل ميشود، فرمود كه هر كه محبت خود را بغير محلش بگذارد خود متعرض قطع محبت شده است .

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : هر كه خود را در محل تهمت در آورد ملامت نكند كسی را كه گمان بد باو ميبرد، هر كه راز خود را پنهان دارد اختيار با خودش است ، هر سخنی كه از دو كس گذشت فاش ميشود، چون با كسی برادری كنی آنچه از او ببينی بر محمل نيك حمل كن تا آنكه بحدی برسد كه ديگر محمل نيك نيابی و زينهار كه گمان بد مبر بسخنی كه از برادر صادر شود، تا حمل نيك برای آن يابی و بسيار بگير از برادران نيك كه ايشان در وقت رفاهيت تهيه اند برای وقت بلا و در وقت بلا سپرند از برای دفع اعدا و مشورت با جماعتی بكن كه از خدا ترسند، برادران مؤ من را بقدر پرهيزكاری ايشان دوست بدار، بپرهيز از زنان بد واز نيكان ايشان در حذرباش .
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه : اگر خواهی كه تمام شود برای تو نعمت و كامل شود برای تو مردی و مروت و باصلاح آيد برای تو امور معيشت پس شريك مگردان غلامان و مردم دون را در كارهای خود، كه اگر ايشان را امين گردانی خيانت می كنند، اگر سخنی با تو گويند دروغ ميگويند، اگر بلائی ترا در پيش آيد ترا ياری نميكنند، با عاقل مصاحبت كن هر چند كريم نباشد، از عقلش بهره ور شو و ازخلق بدش احتراز كن وبا كريم مصاحبت كن هر چند عاقل نباشد، كه بعقل خود از كرم اومنتفع ميشوی ، بگريز نهايت گريختن از احمقی كه بخيل باشد.
حلیه المتقین