از ديوان منسوب به اميرالمؤمنين : من به تجربه دريافته ام كه صبر، عاقبتی پسنديده دارد. دلتنگ نباش ! و ابراز ناتوانی مكن ! كه در اين صورت ، پيروزی در ميان ناتوانی و دلتنگی نابود می شود.
کشکول شیخ بهایی