روايت شده است كه : پيامبر (ص ) به ديدار جوانی كه به احتضار افتاده بود، رفت . و او را گفت : خود را چگونه می بينی ؟ گفت : به خدا اميدوارم و بر گناهان خويش می ترسم . پيامبر (ص ) فرمود: اين دو چيز در قلب كسی بدين حال نمی گنجد. مگر آن كه خدا او را به اميدش می رساند و از آن چه بيم دارد، ايمنش می دارد.
کشکول شیخ بهایی