فلسفه ، كلمه ايست يونانی به معنی : دوستداری دانش و ((فيلسوف ))، در اصل ((فيلاسوف )) است به معنی : دوستدار دانش . فيلا دوستدار و سوف : دانش .
کشکول شیخ بهایی