امام علی (ع ) فرمود: چهار خوی ، از نادانی ست
خشم گرفتن بر آن كه خاطرت از او خشنود نيست
همنشينی با كسی كه همتای او نيستی
ابراز نيازمندی نزد كسی كه ترا بی نياز نمی سازد
سخن بيهوده گفتن .
کشکول شیخ بهایی