خداوند فرموده است : ((ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح )) (يعنی : ما، آسمان دنيا را به چراغ های رخشان زينت داديم ) آيا اين آيه ، دليل بر آن نيست كه ستارگان ، در فلك ماه مستقر هستند؟ بلكه فلك ماه بدانها زينت يافته است ؟ و همين است . زيرا، ستارگان ، اجسام شفاف و نورانی اند. و نيز فرموده پروردگارست كه : ((و جعلناها رجوما للشياطين )) (يعنی : و به تير شهاب ، آن ستارگان را رانديم ) و اين نيز مقتضی آن نيست كه ستارگان خود نيز تير شهابند زيرا اگر چنين باشد به گذشت زمان ، بايد از تعداد ستارگان كاسته شود. بلكه نهايت مطلبی كه از آيه حاصل می شود، آنست كه اجزايی از ستارگان به نام شهاب كنده می شود. همچون نوری كه از چراغ می آيد. و دليلی نمی ماند كه همه ستارگان ، در فلك هشتم مستقر باشند و در فلك ماه ، جز ماه ، چيزی نباشد. بلكه ممكن است ستارگانی وجود داشته باشند. و شهاب ها از آن ستارگان باشند.
کشکول شیخ بهایی
___________________________
ایه 5 سوره ملک
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
و در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن را مايه طرد شياطين [= قواى مزاحم] گردانيديم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده كرده‏اي