در احاديث معتبره وارد شده است ، كه خوردن مال يتيم به ناحق از جمله گناهان كبيره است .
******************
در حديث معتبر منقول است كه : حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم فرمود كه هر كه نگاهداری كند يتيمی را و او را نفقه دهد من و او در بهشت مانند اين دو انگشت با هم باشيم واشاره به انگشت شهادت و ميان فرمود.
.******************
در حديث ديگر فرمود هر كه يتيمی را در عيال خود داخل كند و خرج او را بدهد تا او مستغنی شود از او، خدا بهشت را بر او واجب گرداند، چنانچه برای خورنده مال يتيم جهنم را واجب گردانيده است .
.******************
در روايت معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : هر مرد مؤ من و زن مؤ منه كه دست بر سر يتيم بكشد، از روی ترحم حقتعالی برای او به عدد هر موئی كه دستش بر آن می گردد حسنه برای او بنويسد.
.******************
در روايت ديگر منقول است كه : به هر موئی حقتعالی نوری كرامت فرمايد، در قيامت .
.******************
در حديث معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : هر كه از سنگينی دل خود آزرده باشد، خواهد دلش نرم گردد يتيمی را نزديك خود بخواند و با او مهربانی كند و بر سر خوان خود بنشاند و از روی شفقت دست بر سرش بمالد به درستي كه يتيم را بر مردم حق عظيم هست .
حلیه المتقین