حفص بن ابی عايشه گويد: امام صادق (عليه السلام ) يكی از غلامان خود را به دنبال كاری فرستاد و او دير كرد(و نيامد) امام (عليه السلام ) كه ديد غلام دير كرد به دنبال او بيرون رفت ديد خوابيده است ، پس بالای سرش نشست و شروع كرد او را باد زدن تا از خواب بيدار شد، همين كه بيدار شد امام صادق (عليه السلام ) به او فرمود: ای فلانی به خدا تو حق نداری هم شب بخوابی هم روز، شب مال تو و روزت مال ما.