رسول خدا (ص) فرمود:
براستی خدای تبارك و تعالی شش خصلت را برايم بد داشت و من هم برای اوصياء از فرزندانم و پيروانم بد دارم پس از خودم
بازی در نماز
جماع در روزه
منت پس از صدقه
جنب رفتن در مساجد
سركشی در خانه ها
خنده ميان گورها.