رسول خدا (ص) فرمود:
هر كه راهی رود كه در آن علمی جويد خدا او را راهی برد كه به بهشت در آورد زيرا كه فرشتگان پرهای خود را برای طالب علم بگسترانند از پسند او و براستی همانا برای طالب علم آمرزش جويد هر كه در آسمان و زمين است تا برسد به ماهيان دريا و فضل عالم بر عابد چون فضل ماه است بر ساير اخترها در شب چهارده و براستی علماء وارثان پيغمبرانند زيرا پيغمبران دينار و نه درهمی به ارث ندادند ولی علم را به ارث دادند هر كه از آن اخذ كند بهره فراوانی گرفته .