حکمت 326
مهلت پذيرش توبه
(معنوي) و درود خدا بر او، فرمود: عمري که خدا از فرزند آدم پوزش را مي‏پذيرد شصت سال است.
حکمت 327
پيروزي مسولیت نعمت هاي دروغين
(سياسي، اخلاقي) و درود خدا بر او، فرمود: پيروز نشد آن کس که گناه بر او چيرگي يافت، و آن کس که با بدي پيروز شد شکست خورده است.

حکمت 328
وظيفه سرمايه‏ داران
(اقتصادي، اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: همانا خداي سبحان روزي فقراء را در اموال سرمايه‏ داران قرار داده است، پس فقيري گرسنه نمي‏ ماند جز به کاميابي توانگران، و خداوند از آنان در باره گرسنگي گرسنگان خواهد پرسيد.
حکمت 329
بي‏ نيازي از عذر خواهي
(اخلاق اجتماعي) و درود خدا بر او، فرمود: بي‏ نيازي از عذر خواهي، گرامي‏تر از عذر راستين است.
حکمت 330
مسؤوليت نعمت‏ها
(اعتقادي) و درود خدا بر او، فرمود: کمترين حق خدا بر عهده شما اينکه از نعمت‏هاي الهي در گناهان ياري نگيريد.