پيغمبر (ص) فرمود:
علی (ع) وصی و خليفه من و شوهر فاطمه بانوی زنان جهانيان است دختر من و حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشتند و دو فرزند منند هر كه دوستشان دارد مرا دوست داشته و هر كه دشمنشان دارد مرا دشمن داشته و هر كه از آنها دوری كند از من دوری كرده و هر كه با آنها جفا كند به من جفا كرده و هر كه با آنها خوشرفتاری كند با من خوشرفتاری كرده ، پيوست كند خدا با كسی كه با آنها پيوندد و ببرد از كسی كه با آنها ببرد و ياری كند هر كه به آنها كمك كند و واگذارد هر كه آنها را واگذارد، خدايا هر كه از پيغمبران و رسولانت بنه ای دارد و خاندانی ، علی و فاطمه و حسن و حسين خاندان و بنه منند ببر از آنها پليدی را و بخوبی پاكشان كن .