امام صادق فرمود:
هر كه روزه خود را به گفتار شايسته يا كردار شايسته پايان دهد خدا روزه اش ‍ را قبول كند به او عرض شد يا بن رسول اللّه گفتار شايسته چيست ؟ گفت شهادت بيگانگی خدا و كردار صالح ادای فطره است .