رسول خدا فرمود:
ماه رمضان ماه بزرگی است خدا حسنات را در آن دو چندان كند و سيئات را در آن محو كند و درجات را بالا برد هر كه در اين ماه صدقه ای دهد خدا او را بيامرزد و هر كه در آن احسان كند به مملوكان خود خدايش بيامرزد و هر كه خوش خلقی كند خدايش بيامرزد و هر كه خشم خود را فرو خورد خدايش ‍ بيامرزد و هر كه صله رحم كند خدايش بيامرزد سپس فرمود براستی اين ماه شما چون ماه های ديگر نيست براستی چون بشما رو كند با بركت و رحمت آيد و چون از شما برود با آمرزش گناهان برود اين ماهي است كه حسنات در آن دو چندان است و اعمال خير در آن قبول است هر كه در اين ماه برای خدای عز و جل دو ركعت نماز نافله بخواند خدا او را بيامرزد سپس فرمود بدبخت به حق كسی است كه اين ماه را طی كند و گناهانش آمرزيده نشود اينجا است كه زيانكار باشد و خوش كرداران بجوائز پروردگار كريم كامياب گردند.