امام پنجم ميفرمود:
براستی برای خدای تبارك و تعالی فرشتگاني است موكل به روزه داران كه هر روز ماه رمضان تا پايانش برای آنها آمرزش جويند و هنگام افطار روزه روزه داران را ندا زنند كه مژده گيريد بندگان خدا اندكی گرسنه شديد و به زودی بسيار سير شويد مبارك باشيد و مبارك كنيد تا شب آخر ماه رمضان به آنها ندا كنند مژده گيريد بندگان خدا بتحقيق خدا گناهان شما را آمرزيد و توبه شما را پذيرفت نظر كنيد كه در آينده چگونه خواهيد بود.