امام صادق فرمود:
پس از مرگ اجری دنبال كسی نرود جر از سه عمل
صدقه جاريه
روش ‍ هدايتی كه نهاده و پس از مرگش بدان عمل شود
فرزند صالحی كه برايش ‍ آمرزش خواهد.