حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در بيماری به ديدن صعصعة بن صوحان كه از بزرگان اصحاب آن حضرت بود تشريف آوردند، پس فرمودند كه به اينكه من به عيادت تو آمدم فخر مكن بر قوم خود واگر ايشان را در امری بينی خود را از آن امر به كنار بگير كه آدمی بی نيازنيست از قوم وقبيله خود و بايشان محتاج است ، اگر ياری ايشان نكنی ياری از ايشان منع كرده و ياريهای بسيار ايشان را از خود رد گردانيده پس اگر ايشان را در حال خوبی ببينی ياری ايشان بكن ، برای آن امر و اگر در بلائی باشند، ايشان را وامگذار و بايد كه ياری كردن شما يكديگر را در طاعت خدا باشد، به درستيكه هميشه با رفاهيت و نعمت خواهيد بود اگر ياری يكديگر بكنيد، در طاعت خدا وباز ايستيد از معصيت خدا.